مصاحبه با وبلاگنویسان برتر :
باسلام خدمت شما همراهان همیشگی قلم تو این بار با مصاحبه با مدیر محترم  وبلاگ " روانشناسی علم شناخت روح " در خدمت شما هستیم و توجه شما را به این گفتگو جلب می نماییم.
مصاحبه با وبلاگنویسان برتر :
باسلام خدمت شما همراهان همیشگی قلم تو این بار با مصاحبه با مدیر محترم  وبلاگ "مطبخ " در خدمت شما هستیم و توجه شما را به این گفتگو جلب می نماییم.
مصاحبه با وبلاگنویسان برتر :
باسلام خدمت شما همراهان همیشگی قلم تو این بار با مصاحبه با مدیر محترم  وبلاگ " تاکستان " در خدمت شما هستیم و توجه شما را به این گفتگو جلب می نماییم.
مصاحبه با وبلاگنویسان برتر :
باسلام خدمت شما همراهان همیشگی قلم تو این بار با مصاحبه با مدیر محترم  وبلاگ " جوان منتظر " در خدمت شما هستیم و توجه شما را به این گفتگو جلب می نماییم.
مصاحبه با وبلاگنویسان برتر :
باسلام خدمت شما همراهان همیشگی قلم تو این بار با مصاحبه با مدیر محترم وبلاگ " بشارتی ها " در خدمت شما هستیم و توجه شما را به این گفتگو جلب می نماییم.
مصاحبه با وبلاگنویسان برتر :
باسلام خدمت شما همراهان همیشگی قلم تو این بار با مصاحبه با مدیر محترم وبلاگ " CINTELROM "  در خدمت شما هستیم و توجه شما را به این گفتگو جلب می نماییم.
مصاحبه با وبلاگنویسان برتر :
علی خاطری هستم اهل و ساکن روستای فرامان بخش درودفرامان بزرگ شده در یک خانواده هفت نفره و مذهبی شغل پدرم کارگزار مخابرات روستایی است و
مصاحبه با وبلاگنویسان برتر :
 
مصاحبه با وبلاگنویسان برتر :